Over DIS

Het DBC Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over alle behandeltrajecten in ziekenhuizen, ggz en revalidatiezorg, die ruim 3000 zorgaanbieders dagelijks leveren en declareren. DIS is bestuurlijk en facilitair ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Welke gegevens bevat DIS?

Het DIS bevat behandelgegevens van alle ziekenhuizen en ggz-instellingen in Nederland. Zorginstellingen hebben de wettelijke plicht om deze gegevens aan te leveren. Per behandeling worden de zorgactiviteiten vermeld en wordt vastgelegd in welke zorginstelling de behandeling plaatsvond, bij welk specialisme en voor welke aandoening.

DIS-data binnen de WOB

Deze website maakt gebruik van data die vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het bevat géén informatie over individuele patiënten en instellingen maar slechts generieke gegevens die door iedereen bij de Nederlandse Zorgautoriteit opvraagbaar zijn. Ook algemene persoonsgegevens zoals postcodegebied en geboortejaar worden bij een WOB-verzoek niet verstrekt.

Met deze website is de informatie die onder de WOB valt nu voor iedereen beschikbaar.

Meer informatie over DIS kunt u vinden via de website van DIS.

De totale dataset van DIS is te groot om op deze wijze beschikbaar te stellen. Bij de selectie van data zijn daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Deze website bevat een opname van data uit de huidige DBC-systematiek (DOT vanaf 2012).
  • Deze website bevat een opname van zorgactiviteiten met een profielklasse van 1-8 of 16. Meer informatie over de verschillende zorgprofielklasses kunt u vinden op de website Werken met DBC's van de NZa onder 'Tabellen en toelichtingen'.

Waarom deze website?

Met deze website wil de NZa inzicht geven in de zorg die in Nederland wordt geleverd. De NZa staat voor objectieve en transparante informatie over de behandelingen die binnen Nederlandse ziekenhuizen plaatsvinden en welke prijs daarvoor gemiddeld betaald wordt. Zo dragen wij bij aan betere, betaalbare en toetsbare zorg in Nederland.

WOB-data

Het DBC-Informatiesysteem (DIS) bevat gegevens van alle ziekenhuizen en ggz-instellingen in Nederland. Een deel van deze data is opvraagbaar in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Op deze site worden deze data voor iedereen beschikbaar gesteld. Het betreft generieke data die niet herleidbaar zijn tot individuele personen en/of zorgaanbieders. De landelijke gemiddelde verkoopprijs valt wel onder de WOB. Informatieverzoeken in het kader van de WOB worden getoetst door de NZa.

Wat staat er op deze website?

Deze website biedt zorg- en behandeldata die door Nederlands ziekenhuizen zijn aangeleverd bij het DBC-informatiesysteem DIS. Op deze site kunt u zien bij hoeveel patiënten bepaalde diagnoses worden gesteld, de bijbehorende zorgproducten en zorgactiviteiten en de gemiddelde verkoopprijs van het zorgproduct.

De NZa heeft op basis van de in de WOB set beschikbare gegevens een dataset samengesteld die op aantallen weergeeft welke zorg er in Nederland wordt geleverd. Deze data beperken zich in eerste instantie tot de ziekenhuiszorg. Het gaat alleen om zorgtrajecten die vanaf 2012 zijn ingezet.

De informatiestructuur volgt de structuur van de DBC-systematiek, waarbij een specialisme trajecten opent onder een bepaalde diagnose en hierbinnen een DBC-zorgproduct registreert. Binnen een DBC-zorgproduct worden zorgactiviteiten van een bepaalde zorgprofielklasse geregistreerd.

Open data

De dataset is vrij te downloaden in csv-formaat en te hergebruiken door een ieder zonder kosten. De data worden iedere maand geactualiseerd.

De prijzen

De gemiddelde landelijke prijzen zijn berekend op basis van gedeclareerde vergoedingen die door ziekenhuizen zijn aangeleverd bij het DBC Informatie Systeem (DIS) vanaf 2012. De vergoedingen bevatten ziekenhuiskosten én honoraria medisch specialisten, en komen tot stand door afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De prijzen kunnen verschillen tussen ziekenhuizen en verzekeraars onderling, en kunnen (mogelijk) afwijken van prijzen die resulteren uit huidige en toekomstige onderhandelingen. De informatie over actuele, lokale prijzen is beschikbaar bij de zorgverzekeraars en kan door hen worden verstrekt aan de patiënt. Ook het eventuele gevolg voor het eigen risico kan bij de zorgverzekeraar worden opgevraagd. Aan de gemiddelde prijzen op deze website kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Berekening gemiddelde verkooppijs

Bij de berekening van de gemiddelde verkoopprijs is een aantal rekenregels gehanteerd.

Er wordt geen gemiddelde berekend als er minder dan 5 zorgaanbieders het zorgproduct hebben geregistreerd, of er in totaal minder dan 100 zijn geregistreerd. Alleen DBC-zorgproducten met in ieder geval een verkoopprijs van € 1,- worden meegenomen. Daarnaast wordt de laagste 10% van de prijzen en de hoogste 10% van de prijzen niet meegenomen in het berekenen van het gemiddelde.

Bij het samenstellen van de dataset zijn twee filters toegepast:

  • Dubbele operatieve verrichtingen zijn gefilterd.
  • Niet alle zorgactiviteiten zijn opgenomen.

Disclaimer

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De websites van de NZa worden zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen. De NZa aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.