Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
190017 Medebehandeling.
190019 Screen to screen beeldcontact ter vervanging van een fysiek herhaalconsult (voor andere vormen van teleconsult zie 190025).
190020 Behandeling multi-traumazorg ISS>=16.
190026 Follow up na opname NICU niet door neonatoloog.
190027 Follow up programma na opname NICU door neonatoloog.
190028 Follow up neonatale IC.
190029 Follow up pediatrische IC.
190030 Dagverpleging gespecialiseerd brandwondencentrum.
190035 Dagverpleging I.
190049 Gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie.
190055 Dagverpleging II.
190060 Eerste polikliniekbezoek.
190063 Intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties.
190090 Dagverpleging.
190091 Langdurige observatie zonder overnachting.
190113 Chronisch intermitterende beademing.
190200 Verpleegdag gespecialiseerd brandwondencentrum.
190201 Verpleegdag klasse 1.
190202 Klassenverpleging B, per verpleegdag.
190203 Klassenverpleging A, per verpleegdag.
190204 Verpleegdag.
190205 Verpleegdag klasse 3B.
190206 Verpleegdag klasse 3C.
190210 Dagbehandeling epilepsie categoraal
190211 Verpleegdag epilepsie categoraal (=gemiddelde verpleegdag).
190212 Verpleegdag epilepsie categoraal volwassenen >17 jr.
190213 Verpleegdag epilepsie categoraal intensieve zorg.
190214 Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 0 t/m 6 jaar.
190215 Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 7 t/m 17 jaar.
190216 Verpleegdag epilepsie categoraal - verstandelijk gehandicapten.
190218 Verpleegdag.
190240 Erfelijkheidsadvisering complex in klinisch genetische centra.
190702 Toonaudiometrie - audiologisch centrum.
190703 Spraakaudiometrie - audiologisch centrum.
190704 Impedantiemetrie - audiologisch centrum.
190705 Spraakverstaan in ruis standaard - audiologisch centrum.
190706 Spraakverstaan in ruis vrije veld - audiologisch centrum.
190707 Kinderaudiometrie standaard - audiologisch centrum.
190708 Kinderaudiometrie vrije veld - audiologisch centrum.
190709 Spraakaudiometrie kinderen - audiologisch centrum.
190710 BERA screening/herscreening - audiologisch centrum.
190711 BERA volwassene - audiologisch centrum.
190712 BERA kind zonder narcose - audiologisch centrum.
190713 BERA kind met narcose - audiologisch centrum.
190714 Lokalisatietest - audiologisch centrum.
190715 Oto-akoestische emissies (OAE) - audiologisch centrum.
190716 Centraal auditieve test - audiologisch centrum.
190717 Tinnitusanalyse - audiologisch centrum.
190718 Vestibulair onderzoek (ENG) - audiologisch centrum.
190719 ECoG volwassene standaard - audiologisch centrum.
190721 ECoG kind met narcose - audiologisch centrum.
190722 Audiometrie overig bv. SISI, ABLB, Weber, Rainville, Tonedacay, Loudness Scaling - audiologisch centrum.
190727 Insertion gain (IG) - audiologisch centrum.
191010 Ferese.
191111 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering.
191114 Afname foetaal materiaal - vruchtwaterpunctie
191115 Afname foetaal materiaal - chorionbiopsie
191117 Geavanceerd ultrageluid - groep 1.
191118 Geavanceerd ultrageluid - groep 2.
191136 Erfelijkheidsonderzoek naar autosomaal recessieve of x-linked aandoening, heterozygoot dragerschap, gendefect(en) bekend.
191137 Erfelijkheidsonderzoek naar autosomaal dominante aandoening, gendefect(en) bekend (cascadescreening).
191138 Erfelijkheidsonderzoek gendefect(en) onbekend of nog niet nader geduid.
192001 Pre-harttransplantatie
192002 Harttransplantatie/hertransplantatie.
192003 Nazorg harttransplantatie
192024 Pre hart-longtransplantatie
192025 Hart-longtransplantatie.
192026 Nazorg hart-longtransplantatie
192028 Longtransplantatie.
192042 Nazorg niertransplantatie.
192043 Pancreastransplantatie ontvanger.
192045 Nier- en pancreastransplantatie ontvanger.
192047 Toeslag bij nier(her)transplantatie igv levende donor.
192048 Nachtelijke hemodialyse.
192049 Nachtelijke hemodialyse met epo.
192051 Hemodialyse.
192052 Hemodialyse met EPO.
192053 Thuishemodialyse.
192054 Thuishemodialyse met EPO.
192055 Thuishemodialyse met verpleegkundige dialyse assistentie (VDA).
192056 Thuishemodialyse met EPO en VDA.
192057 Plasmafiltratie.
192058 Nachtelijke thuishemodialyse.
192059 Nachtelijke thuishemodialyse met epo.
192061 CAPD inclusief dialysemiddelen, excl. EPO.
192062 CAPD inclusief dialysemiddelen en EPO.
192063 CCPD inclusief dialysemiddelen, excl EPO.
192064 CCPD inclusief dialysemiddelen en EPO.
192065 Actieve centrum hemodialyse zonder EPO.
192066 Passieve centrum hemodialyse zonder EPO.
192067 Opleiding centrum hemodiayse zonder EPO.
192068 Actieve centrum hemodialyse met EPO.
192069 Passieve centrum hemodialyse met EPO.
192070 Opleiding centrum hemodialyse met EPO.
192071 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname verwante donor.
192072 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname niet verwante donor.
192079 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, niet-verwante donor.
192080 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, navelstrengbloed.
192083 Stamcelmobilisatie en harvest autologe transplantatie.
192086 Stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032707).