Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
039751 Electrofonocardiografie. Het opnemen van deze code mag er niet toe leiden, dat naast elk electrocardiogram een electrofonogram wordt gemaakt.
039752 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie.
039753 Vectorcardiografie.
039755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.
039756 Controle TromboTest (TT) of Partiele Tromboplastine Tijd (PTT).
039757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.
039759 Bespreking nucleair cardiologisch onderzoek.
039760 Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.
039763 Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie.
039764 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.
039765 Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse.
039766 Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.
039767 Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling.
039768 Event-Related Potentials (ERP).
039769 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt.
039770 Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid.
039771 Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).
039772 Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min).
039773 Trans Craniële (TC) duplex.
039774 Duplex extracraniële halsvaten.
039775 Duplex bloedvaten in extremiteiten.
039776 Hematotachografie (HTG), Doppler.
039777 Duplex perifere zenuwen en spieren.
039778 Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.
039779 Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met >2 testen.
039780 Impedantiemetingen.
039781 Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek.
039782 Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek.
039783 Balance-test.
039784 Oogbewegingsonderzoek.
039785 Pupillometrie.
039786 Sisi-test.
039787 Aberrometrie (wavefront analyse).
039788 Eenvoudige electro-retinografie (ERG).
039789 Tone-decay-test.
039790 Uitgebreide electro-retinografie (ERG).
039791 Kwantitatief sensibiliteitsonderzoek.
039792 Van Bekesy-audiometrie.
039793 Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij.
039794 Eenvoudige toon-audiometrie.
039795 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel.
039796 Autonoom functieonderzoek met kantelproef.
039797 Test dunne-zenuwvezelpathologie (o.a. Psycho Galvanische Reflex (PGR), Sympathetic Skin Response(SSR) en skin wrinkling).
039798 Polymyografie (PMG) / tremorregistratie.
039799 Kwantitatieve spierkrachtmeting.
039800 Kleurstof injectie voor hydrocephalus onderzoek.
039801 Corticomusculaire coherentie.
039802 Voorsegmentfotografie.
039803 Aangezichtsfotografie.
039804 Contrastgevoeligheidsonderzoek.
039805 Subconjunctivale injectie van medicatie.
039806 Oculoplethysmografie (OPG).
039808 Low-vision onderzoek en therapie gedurende een jaar.
039809 Diagnostische glasvochtpunctie.
039810 Intravitreale injectie van medicatie.
039811 Fundoscopie + voorsegment-onderzoek onder narcose + eventuele oogdrukmeting.
039812 Donkeradaptatie-curve.
039813 Eerste orthoptisch onderzoek.
039814 Standaard vervolg orthoptisch onderzoek.
039815 Diagnostische voorste oogkamerpunctie.
039816 Prematurenretinopathie (ROP) screening.
039817 Uitgebreid kleurenzien-onderzoek.
039818 Statische perimetrie.
039819 Gezichtveldsonderzoek.
039820 Fundusfotografie.
039821 Doorgankelijkheidstest traanwegen (ANEL-test).
039822 Biometrie oogbol.
039823 Optische coherentie tomografie (OCT, exclusief intracoronaire OCT, zie 033256).
039824 Zenuwvezel analyse (HRT, GDX).
039825 Cornea topografie.
039826 Endotheelfotografie.
039827 Pachymetrie.
039828 Afnemen corneakweek.
039829 Bloeddrukmeting door tijdelijk inbrengen intra-arteriële drukmeter.
039830 Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.
039831 Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.
039832 Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.
039833 Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.
039834 Bronchospirografische longfunctie bepaling.
039836 Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.
039837 Residubepaling longen.
039839 Spirografische longfunctiebepaling.
039840 Ballistocardiografisch onderzoek.
039841 Stikstofmonoxide inhalatietherapie.
039843 Bewakingstelemetrie.
039844 Eenvoudige (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak.
039845 Uitgebreide (fiets)ergometrie met opklimmende belasting met ECG-apparatuur en oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2 saturatie).
039846 Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.
039847 Beoordeling X-thorax voor derden.
039848 24-uurs bloeddrukmeting.
039849 Pulse wave velocity meting (PWV).
039850 Behandeling middels chronische non-invasieve beademing.
039851 Behandeling middels CPAP of BiPAP.
039852 Acute non-invasieve beademing op afdeling.
039855 Instellen apomorfinepomp.
039858 Carotis Intima media dikte meting (CIMT).
039859 Cysto-urethroscopie.
039860 Chromocystoscopie.
039862 Fluorescentiecystoscopie (fotodynamische diagnose (PDD)).
039863 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur.