Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
039852 Acute non-invasieve beademing op afdeling.
039855 Instellen apomorfinepomp.
039858 Carotis Intima media dikte meting (CIMT).
039859 Cysto-urethroscopie.
039860 Chromocystoscopie.
039862 Fluorescentiecystoscopie (fotodynamische diagnose (PDD)).
039863 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur.
039864 Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 2 tot 6 uur.
039865 Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).
039870 Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen.
039875 Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG).
039876 Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anale manometrie, defaecografie en colonpassage tijd.
039877 Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling.
039878 Hematotachografie( HTG).
039879 Echografie zenuwen en spieren.
039880 Beoordeling diagnostisch onderzoek voor derden (excl. beoordelen longfunctieonderzoek, X-thorax, teledermatologie, ECG en beenmergpunctie uitgevoerd door derden).
039881 Urologische behandeling dilataties en katheterisaties.
039882 Urologische behandeling met laser (uitwendig).
039883 Urologische behandeling met cryotherapie (uitwendig).
039884 Urologische behandeling met fotodynamische therapie.
039885 Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS, SANS).
039886 Lokale hyperthermie blaaswand in combinatie met intravesicale chemotherapie (Synergo).
039887 Intravesicale instillatie.
039888 Intravesicale chemo-/immunotherapie.
039889 Transurethrale Magnetron Therapie (TUMT).
039890 CIC-instructie.
039891 Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039141), bij niet-gemetastaseerde tumoren.
039892 Begeleiding tijdens behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen excl per infuus of per injectie (zie 039142), bij gemetastaseerde of hematologische tumoren (excl acute leukemie zie 039893).
039893 Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039143), bij acute leukemie.
039894 Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039144), bij niet-oncologische diagnosen.
039895 Begeleiding tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039145).
039896 Begeleiding tijdens de behandeling met immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie 039146) (excl. behandeling met methotrexaat (MTX) bij kinderen zie 039138).
039897 Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met radiotherapie.
039899 Actigrafie.
039900 Electroshock, per behandeling.
039916 Het volledig aanpassen en voorschrijven van contactlenzen.
039917 Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).
039918 Fundusfotografie in het kader van aandoeningen van het netvlies, exclusief screening op diabetische retinopathie (zie 039917).
039920 Het aanpassen van en de controle op de bereikte verstaanvaardigheid met een hoortoestel, inclusief audiologisch onderzoek.
039922 Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.
039923 Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren.
039928 Begeleiding van oncologie patiënten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.
039929 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn.
039931 Spirografisch onderzoek naar de invloed van allergenen door middel van inhalatie-provocatie testen, onafhankelijk van het aantal allergenen.
039932 Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.
039933 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).
039934 Neushistaminedrempel rhinomanometrisch onderzoek ter bepaling van prikkelbaarheidsdrempel (aspecifieke prikkelbaarheid) van luchtwegen c.q. van neusslijmvlies dmv inhalatie-provocatietest(en).
039935 Rhinomanometrisch onderzoek naar de invloed van allergenen door middel van inhalatie-provocatietesten, onafhankelijk van het aantal allergenen.
039938 Spirometrie, voor en na inspanning.
039939 Aerosolbehandeling.
039941 Tracheaspoeling en/of maagheveling.
039942 Huidreactie volgens Mantoux.
039943 Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie.
039944 Intra-operatieve monitoring met registratie van 1 modaliteit (SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).
039945 Intra-operatieve monitoring met registratie van 2 modaliteiten(SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).
039946 Intra-operatieve monitoring met registratie van 3 of meer modaliteiten (SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).
039947 Intra-operatieve monitoring met fluorescentie technieken (5-ALA of isocyanide groen).
039948 Intra-operatieve monitoring dmv neuropsychologisch onderzoek en/of taaltesten.
039950 Exsanguinatie-transfusie, wissel transfusie eerste behandeling.
039951 Exsanguinatie- of wisseltransfusie, vervolg behandeling.
039956 Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.
039958 Hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in combinatie met cytoreductie (voor HIPEC in combinatie met cytoreductie i.h.k.v. HIPECmaag-studie zie 032701).
039965 Extracorporele fotoferese (ECP), per sessie.
039966 Donor lymfocyten infusie (DLI), per sessie.
039967 ABOi, extracorporele immunoadsorptiebehandeling.
039968 HLAi, extracorporele immunoadsorptiebehandeling.
039974 Peritoneale EquilibratieTest (PET-test).
039976 Begeleiding patiënt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.
039977 De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.
039978 Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.
039980 Cavernosometrie van de penis.
039984 Kunstmatige inseminatie, eenvoudige homoloog (KI) danwel kunstmatige donor inseminatie (KID).
039986 Sexuologische behandeling vaginisme - gesprek + behandeling, bijvoorbeeld volgens Masters en Johnston (volledige behandeling).
039987 IVF fase I, volledige behandeling, intake, echoscopieen en evt. noodzakelijke verrichtingen, de begeleiding van de hormoonstimulatie en de overige begeleiding van man en vrouw.
039988 IVF fase II, volledige behandeling, echoscopieen en de follikelaspiratie.
039989 IVF fase IV, volledige behandeling, terugplaatsing embryo's, begeleiding van de luteale fase, evt. behandeling overstimulatie, pijnklachten en evaluatie eventuele vroege zwangerschap dmv echoscopie.
039992 Lichttherapie, al of niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, per behandeling.
039993 Intensieve behandeling van ernstige, uitgebreide huidaandoening met zalf (zoals ditranol, teerzalf of wet wrap) incl. eventueel inpakken/inzwachtelen, verwijderen en reinigen van de huid, per dag.
039995 Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patiënt, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie.
039996 IUI met en zonder stimulatie.
039997 Screening donoren gameten.
039998 Behandeling met gonadotrofines, pulsatiel GnRH, toediening exclusief het te gebruiken geneesmiddel.
039999 Cryocyclus monitoring.
050506 Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.
079998 ICSI-laboratoriumfase, incl. eventueel invriezen niet teruggeplaatste embryo's.
080001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).
080021 Directe percutane arteriële punctie.
080023 Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële katheterisatie.
080025 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze katheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.
080027 Inbrengen contraststof voor lymfografie - bedoeld wordt het canuleren van een lymfvat op b.v. de voetrug.
080028 Niet-electieve embolisatie van vaten.
080032 Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide.
080033 Inbrengen centrale lijn onder echo- of röntgengeleide.
080040 Planigrafie algemeen.
080042 CT total body scan, multitrauma.
080043 CT total body scan, exclusief preventief onderzoek.
080047 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.
080054 Verwijderen corpus alienum onder röntgengeleide.
080057 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole.
080058 RF-ablatie aandoening.